18.08.2023

БОС ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫНА ХАБАРЛАНДЫРУ

ӨНДІРІСТІК ОҚЫТУ ШЕБЕРІ

 Бос педагогикалық лауазымға орналасуға конкурс туралы ХАБАРЛАНДЫРУ, «Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының  «Жамбыл индустриалды–технологиялық колледжі» коммуалдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны, 080000, Тараз қаласы, Өтеген батыр көшесі, №49. Телефон номері: 46-70-83, электронды пошта: tarazl12@mail.ru 1 бірлік  жүктемемен «Өндірістік оқыту шебері(Дәнекерлеу ісі мамандығы бойынша)»бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды.

 Лауазымдық міндеттері:

өндірістік оқыту бойынша практикалық сабақтар мен оқу-өндірістік жұмыстарды жүргізеді;

       сабақтарға арналған жабдықтар мен тиісті жабдықтарды дайындайды, материалдық базаны жетілдіреді;

      еңбек қауіпсіздігінің сақталуын, білім алушылардың еңбектің озық әдістерін, қазіргі заманғы техника мен өндіріс технологиясын меңгеруін, жабдықтарға қызмет көрсету мен пайдалануды, материалдық және энергетикалық ресурстарды ұқыпты жұмсауды қамтамасыз етеді;

      білім алушыларды біліктілік жұмыстарын орындауға және біліктілік емтихандарын тапсыруға дайындайды;

      топта өндірістік оқытуды жоспарлау, есепке алу және есептілік, кәсіптік практика, тәрбие жұмысын жоспарлау және есепке алу бойынша құжаттаманы жүргізеді;

      білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен міндетті құжаттар тізбесін жүргізеді;

      оқушеберханаларынжабдықтарменжәнеаспаптармен, материалдармен, қосалқыбөлшектерменжәнеоқытуқұралдарыменуақтылықамтамасызетубойыншашараларқабылдайды;

      технологиялыққұжаттаманы, сызбаларды, эскиздерді, эталондардыдайындайды;

      оқуүрдісіндеғылыми-әдістемелікұсыныстарды, озықпедагогикалықжәнеөндірістіктәжірибеніқолданады;

       білімалушылардыңеңбектіқорғаужәнеқауіпсіздіктехникасы, өндірістік санитария талаптарынсақтауынбақылайды;

      қауіпсіздіктехникасыбойыншанұсқаулықтаржүргізеді. Әдістемеліккомиссиялардың, бірлестіктердіңжұмысынақатысады.

       Білугетиіс:

       ҚазақстанРеспубликасыныңКонституциясы, ҚазақстанРеспубликасының "Білімтуралы", "Педагог мәртебесітуралы", "ҚазақстанРеспубликасындағыБаланыңқұқықтарытуралы", "ҚазақстанРеспубликасындағытілдертуралы" заңдарыжәнекәсіптікбілім беру мәселелеріжөніндегіөзге де нормативтікқұқықтықактілер;

       оқупәнініңмазмұны, оқу-тәрбиепроцесі, оқытужәнебағалауәдістемесі;

       өндірістікоқытужәнекәсіптік практика бойыншаоқубағдарламалары;

       өндірістехнологиясы, жабдық, техника жәнеолардытехникалықпайдалануережесі;

      педагогика, психология негіздері, білімалушылардыкәсіптікоқытужәнетәрбиелеуәдістемелері;

      педагогикалықэтиканыңнормалары;

      еңбектуралызаңнама. еңбекқауіпсіздігіжәнееңбектіқорғау, өрткеқарсықорғауқағидалары.

 1. Біліктіліккеқойылатынталаптар:

      тиістібейінбойыншажоғарыжәне (немесе) жоғарыоқуорнынанкейінгібілімнемесетехникалықжәнекәсіптік, орта білімненкейінгібілімжұмысөтілінеталапқойылмайды;

      және (немесе) біліктілігініңжоғарыдеңгейіболғанкезде педагог-шебердіңмамандығыбойыншажұмысөтілі – 5 жыл; және (немесе) біліктілігінің орта жәнежоғарыдеңгейіболғанкезде: педагог-модератор үшінкемінде 2 жыл; педагог-сарапшыүшінкемінде 3 жыл; педагог-зерттеушіүшінкемінде 4 жыл.

     Кәсібиқұзыреттіліктіайқындайотырып, біліктіліккеқойылатынталаптар:

      1) "педагог":

       білімалушылардыңпсихологиялық-жасерекшеліктерінескереотырып, оқу-тәрбиепроцесінжоспарлайжәнеұйымдастырабілуітиіс;

       білімалушыныңжалпымәдениетінқалыптастыруғажәне оны әлеуметтендіругеықпалету;

       білім беру ұйымыдеңгейіндегііс-шараларғақатысу;

       білімалушылардыңқажеттіліктерінескереотырып, тәрбиелеу мен оқытудажекетәсілдіжүзегеасыру;

      кәсіби-педагогикалық диалог дағдыларынмеңгеру, цифрлықбілім беру ресурстарынқолдану;

      2) "педагог-модератор":

      "педагог" біліктілігінеқойылатынжалпыталаптарға, сондай-ақ:

      оқытудыңинновациялықформаларын, әдістері мен құралдарынқолдану;

      білім беру ұйымыдеңгейіндетәжірибеніжинақтау;

      білім беру ұйымыдеңгейіндеолимпиадаларға, конкурстарға, жарыстарғақатысушылардыңболуы;

      3) "педагог-сарапшы":

      "педагог-модератор" біліктілігінеқойылатынжалпыталаптарға, сондай-ақ:

       ұйымдастырылғаноқуқызметінталдаудағдыларынмеңгеру;

       тәлімгерліктіжүзегеасыружәнебілім беру ұйымыдеңгейіндеөзініңжәнеәріптестерініңкәсіби даму басымдықтарынайқындайды;

      аудан/қаладеңгейіндетәжірибеніжинақтау, аудан/қаладеңгейіндеолимпиадалардың, конкурстардың, жарыстардыңқатысушылары бар;

      4) "педагог-зерттеуші":

      "педагог-сарапшы" біліктілігінеқойылатынжалпыталаптарға, сондай-ақ:

       сабақтызерттеужәнебағалауқұралдарынәзірлеудағдыларынмеңгеру;

       білімалушылардыңзерттеудағдыларындамытудықамтамасызету, тәлімгерліктіжүзегеасыружәнеаудан, қаладеңгейіндепедагогикалыққоғамдастықта даму стратегиясынайқындау;

       облыс/республикалықмаңызы бар қалаларжәнеастана, республика деңгейіндетәжірибеніжинақтау (республикалықведомстволықбағыныстыұйымдарүшін);

      облыс/республикалықмаңызы бар қалаларжәнеастана, республика деңгейіндеолимпиадаларға, конкурстарға, жарыстарғақатысушылардыңболуы (республикалықведомстволықбағыныстыұйымдарүшін);

      5) "педагог-шебер":

      "педагог-зерттеуші" біліктілігінеқойылатынжалпыталаптарға, сондай-ақ:

       Ы.АлтынсаринатындағыҰлттықбілімакадемиясыжанындағыРеспубликалықоқу-әдістемеліккеңестенемесетехникалықжәнекәсіптікбілімдепартаментіжанындағыРеспубликалықоқу-әдістемеліккеңестемақұлданғанавторлықбағдарламаныңболуы, немесеоқулықтар, оқу-әдістемеліккешендер мен оқу-әдістемелікқұралдартізбесінеенгізілгеншығарылғаноқулықтардың, оқу-әдістемелікқұралдардың авторы (бірлескен авторы) болыптабылады, білім беру саласындағыуәкілетті орган бекіткеннемесетехникалықжәнекәсіптікбілімдепартаментіжанындағыРеспубликалықоқу-әдістемеліккеңесұсынғаннемесе тест тапсырмаларын, оқулықтарды, оқу-әдістемеліккешендердісараптаужөніндегіәзірлеушілер мен сарапшылардыңқұрамынакіретіннемесеУорлдскилс (WorldSkills) республикалықжәнехалықаралықчемпионаттарыныңсарапшысы (кәсібишеберлік конкурсы) немесепедагогтердіңбіліктілігінарттырубойыншажаттықтырушыболыптабылады;

      ғылымижобалаудағдыларындамытудықамтамасызету;

      тәлімгерліктіжүзегеасыружәнеоблысдеңгейіндекәсібиқоғамдастықжелісіндамытудыжоспарлау;

      республикалықжәнехалықаралықконкурстар мен олимпиадалардыңқатысушысы болу немесереспубликалықжәнехалықаралықконкурстар мен олимпиадалардыңқатысушыларындайындау.

      Еңбекақы мөлшері:130 000 теңге.

Лауазым атауы:«Өндірістік оқыту шебері (Дәнекерлеу ісі мамандығы бойынша)».

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді беру, құжаттарды өткізу мерзімі: 21.08.2023-29.08.2023 жж. күндері аралығында «Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының  «Жамбыл индустриалды–технологиялық колледжі» коммуалдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны, 080003, Тараз қаласы, Өтеген батыр көшесі, №49.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізбесі:

 • Мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші басшылары мен педагогтерін лауазымға тағайындау, лауазымнан босату қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21 ақпандағы №57 бұйрығының 10-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қоса берілетін құжаттардың тізбесін көрсете отырып, конкурсқа қатысу туралы өтініш;
 • жеке басын куәландыратын құжат не цифрлық құжаттар сервисінен алынған электронды құжат (идентификация үшін);
 • кадрларды есепке алу бойынша толтырылған жеке іс парағы (нақты тұрғылықты мекенжайы мен байланыс телефондары көрсетілген – бар болса);
 • педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмелері;
 • еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (бар болса);
 •   "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21579 болып тіркелген).
 • психоневрологиялықұйымнананықтама;
 • наркологиялықұйымнананықтама;
 • сертификаттауданөтунәтижелерітуралы сертификат немесе педагог-модератордантөменемесқолданыстағыбіліктіліксанатыныңболуытуралыкуәлік (бар болса);
 • ағылшын тілі педагогтері лауазымына орналасуға кандидаттар үшін пән бойынша шекті деңгейі кемінде 90% сертификаттау нәтижелері туралы сертификаты немесе педагог-модератордың немесе педагог-сарапшының, немесе педагог-зерттеушінің немесе педагог-шебердің біліктілік санатының болуы туралы куәлік (бар болса) немесе Celta сертификаты (Certificate in English Language Teaching to Adults. Cambridge) pass a; Delta (Diploma in English Language Teaching to Adults) Pass and above немесе IELTS (IELTS) – 6,5 балл; немесе TOEFL (TOEFL) (интернетке негізделген тест (IWT)) - 60-65 балл; болу керек.
 • техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында арнайы пәндер бойынша педагогтер және өндірістік оқыту шеберлері лауазымдарына педагогикалық қызметке кіріскен, тиісті мамандық немесе бейін бойынша өндірісте кемінде 2 жыл жұмыс өтілі бар педагогтер сертификаттаудан өтуден босатылады.
 • Мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші басшылары мен педагогтерін лауазымға тағайындау, лауазымнан босату қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21 ақпандағы №57 бұйрығының 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша педагогтің бос немесе уақытша бос лауазымына кандидаттың толтырылған бағалау парағы.
 • тәжірибе жоқ кандидаттың бейнепрезентациясы кемінде 15 минут, ең төменгі ажыратымдылығы – 720 x 480.